Planlegging, bygging og drift av Axelvold Skolehus frå 1891

  Husbilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I 1891 var Otrøya og nordre deler av Midøya, Tautra og Magerøya ein del av Aukra kommune. Skolane hadde til no vore omgangsskolar som vart etablert etter den første norske skolelova av 1739. I 1860 kom fastskolelova for bygdene og bestemte at kommunane no skulle skipe faste skolar. Dette var ikkje gjort i ei handvending. Heilt til starten av 1900 talet var nokre omgangsskolar i drift.

I Aukra kommune vart det bestemt at det skulle etablerast ein skolekrins av bygdene Midsund, Akselvold, Ugelvik og Magerøya. Det skulle settast opp skolehus på Axelvold. Om dette veit vi at planlegginga var i gang i 1891 for vi har byggeregnskapet og mange vedlegg til dette.

Rekneskapen viser at finansieringa av Axelvold skole vart gjort slik:
Post Tekst Beløp i Kr
1 Rentefrit Laan hos Akerø Kommunekasse 1200,00
2 Laant af E Krabbevik 1/1 1893 124,37
3 Laant af E Krabbevik 25/11 1893 147,39
4 Laant af E Krabbevik 6/1 1894 78,67
5 Udlignet paa Kredsen 59,94
6 Udlignet paa Kredsen Naturalarbeide, deri ike regnet Hjemførsel af Materialer, Muring og Kjørsel samt Pligtarbeide til Byggmesteren i alt 442 dager à kr 2,00 884,00
7

Sum

Overslag for Baade til Hjemførsel af Materialer  i 10 Reiser à Kr 6,00

2494,37

60,00

Sum 2554,37

 

Lån frå E. Krabbevik er truleg varer som er teke ut frå hans landhandel mot seinare betaling. Det vart betalt 4,5% rente frå 1/1 1897 for lån frå E. Krabbevik. Handskriven låneavtale finnes.

Låna vart nedbetalt ved at det vart skrive ut særskatt i kretsen. Vi har skattelister for 1899, 1900 og 1901. I 1901 blei det bestemt å skrive ut kr 150 i Særskat paa Akselvold Kreds. Dette blei gjort med 2,8 øre pr Kr 1000 i formue og Kr 0,96 pr 100 kr inntekt. Eit brev frå herredskasserer Kr. L. Hollingen til Akselvolds kredsformand frå 10. nov. 1910 viser at ekstraskatten i alle fall vart utskriven til og med 1909.

Så til planlegginga:

Tidlig i 1891 reiste E. Krabbevig og Andreas Knudsen Akselvold til Tomrefjord for at kjøbe et gammelt Skolehus der ikke blev kjøbt. Kvifor kjøpet ikkje vart noko av veit vi ikkje, men reisa fram og tilbake kosta Kr 2,12 med dampbåt.

Vi har eit brev frå 22 mai 1891 med ein annonsetekst til Romsdals Budstikke. Ved å leite på Nasjonalbibliotekets sider fann eg annonsen som stod i avisa for 6. mai 1891. Annonsen kostet Kr 1,60 og her er den:

Axelvold skolehus

 

Eg tyder dette slik at klasserommet skal være 11 alen langt og kammeret 4 alen slik at den totale lengda på huset er vel 15 alen. Utvendige mål på huset blir slik ca 9,5m x 6.5m. Kammerenden på huset vender mot sørvest. Fordøren (gangen) skal ha trappeoppgang til kjøkenloftet. Kontrakten finnst seinare i dette dokument.

Murararbeidet på huset var ikkje med i hovudkontrakten. Skorsteinspipa vart mura opp av Thore Gundersen Rørset. Han fikk ti kroner for den jobben og ytterligare kr 2,50 for montering av omnar og sementering for disse. Tore Gundersen Rørset var født på Lesja men slo seg ned på Rørset på Haugen 64/6 og ble far til Marta som blei gift med Elias Kirkeland, Sivert Olaus i ”Etiopia” Inga Bjørnerem på Magerøya og mange andre – Til saman 14 barn.

Malearbeidet på skolen vart utført av Rasmus M. Klauset født 1862 for kr 24,00. Bilag på dette er frå 1896. 

Klasserommet skulle ha plass til 35 elever og var utstyrt med en Magasinomn no 102 (Regning frå Johs. Solem.) Det som er nemnt om kjøken er truleg berre kokestaden – ”kogeovnen” stod truleg i Fordøra (gangen)

Det var og med i kontrakten å sette opp et uthus med Vedhus og Das.

Av pliktarbeid til kretsens innbyggarar er det i regnskapet satt opp 442 dagsverk. I tillegg til dette kom Hjemførsel af Materialer, Muring og Kjørsel samt Pligtarbeide til Byggmesteren. Arbeidet som vart utført av kretsens innbyggarar var mellom anna drenering og planering av tomta og lekeplassen. Transport av alle byggevarene frå Sjøgardsbukta på austsida av Tomrefjorden til byggeplassen.

Det ser ut til at skolen vart teken i bruk frå januar 1894. Ikkje 1993 som det står i kontrakten.

Då skolen vart bygd blei det lagt spontak på huset. Skifertaket vart lagt på noko seinare. Vi har regning på 3500 lapsten og 58 remser frå Jonas Eriksen i Kristiansund 14.4. 1906 sum kr 187,34. Det er derfor grunn til å tru at skifertaket kom på sommaren 1906.

Det er i 1893 betalt Assuransepremie på kr 4,40. Dette er 0,2% av takstgrunnlaget på kr 2200. Same år er det betalt kr 0,73 i kontingent til Akerø Brandkasse. Dette har vært ei årleg utbetaling som i 1912 er auka til kr 1,12. I 1903 har Akselvold Skolekreds kjøpt inn 12 stk spyttebakker frå P. P. Opstad for kr 0.70 pr stk.

Kontrakten på Axelvold Skolehus ser ut til å ha vore skrevet av E. Krabbevik. Som utførande er det John A. Lasseson Øveraas som har signert. For byggekomiteen har E. Krabbevik, Kristoffer I Misund, Ole M. I. Ugelvik og Andreas T Akselvold signert.

Snekkaren som var ansvarlig for byggarbeidet var Ole M Baardsnes truleg frå Bårdsnes i Tomrefjorden.

Byggekontrakten:

Undertegnede Gardbruger John A Lasseson Øveraas erkjender herved at have paataget, ligesom jeg herved paatager mig at skaffe alle de fornødne Materialer til det nye skolehus der skal opføres paa Akselvold paa Otterøen i Akerø Præstegjeld i følge den aproberede Plan til neste Sommer. Ligesaa paatager jeg mig at opføre Huset smagfuldt og ordentlig baade udvendig og innvendig alt efter som byggekyndige Mænd kunde anse for passende og godt udført, kun Skifersten, Ovne og Rør samt Skorstenspibe, udvendig og innvendig. Maling er mig uvedkommende, dog at jeg bare giver et anstrøg af Maling paa Vinduer og Døre.  Huset bør være i stand til Benyttelse for Skolebrug til 1ste Januar 1893.

Alle materialer skal være alrige og hovedsagelig af Furu. Bygningstømmeret skal være saa langt at ingen Stok skal skjøts i selve Skoleværelset. Tømmeret skal være kløvet og honskaaret; og Tykkelsen skal være cirka 4 er fire Tommer tyk i tør Tilstand; Bjælkene skal være 8 er otte i Tallet og bør være 4 ½ er fire og en halv Tomme tyk og 6 ½ er sex og en halv Tomme bred; Gulvaaserne skal lagges paa, bør være af Tømmer. Sperre og Trofjøle maa være solide og saaledes ordnet i det Hele, at Fagværket sikres for Fremtiden at holde sig uden at bugne. Huset skal tækkes af mig med tagspon og bør for Rast fremskydes 6 er seks Tommer. I hver Samhald skal være 2 jernhager, der fæstes til Raftleien og hver Sperre bør være forsynet med en jernbolt, der gaar ned i Raftleien.

Alle vinduer undtagen paa Loftet bør have en rudestørrelse  af 20 er tyve Tommer høi og 18 er atten tommer bred og fra Gulvet oppaa nederste Kant af Vinduskarmene skal være 30 er treti Tomer. Alle Vindusruder maa være ”B Glas”. I øverste del af Vinduerne maa være anbragt en Ramme, hvori der anbringes en rude i hvert Vindu som man for Udluftingens Skyld kan faa aabne.

Gulvmaterialerne maa være 1 ½ tome tyk ligesom der ogsaa skal være Stubbegulv med Fyld imellom. Loftbordene maa være 1 Tomme tyk men uden Holkile i Kanterne. Døre og Vinduer bør være forsynede af mig med gode Laas og Hængsler. I mellem Kammeret og Kjøkken bør være en 2 ½ Tomme tyk Plankevæg. Endvidere forsyner jeg hvert Bjorlad med et lidet Vindu samt anbringer en god Oppgangstrappe fra Fordøren til Kjøkkenloftet.

Ligesaa forbinder jeg mig blant annet at skaffe alle de fornødne Materialer til alle Skolepulter som tiltrænges i Skolehuset, hvilke angiver ordentlig Plads for 35 Skolebørn samt forfærdiger dem tidsmessige med Benke, Rygstød, Skuffe og Fodbrisk. Endelig udsteder jeg Materialer til et Vedhus og Das af lignende Størrelse som paa Bløfedten og setter det i ordentlig Stand norved Skolehuset med Gulv, Døre og Vægge samt en Mellomvæg og Dasbænk, lige som jeg ogsaa leverer i fuldt Stand et lidet Sengsted og et lidet Bord i Kammeret. Vedkommende Skolekreds Indvaanere har at afhente Materialerne naar jeg sender bud om, at de ere ferdige enten ved mit Nøst eller andre steder heromkring ved Søen. Skolekredsen har at prestere 100 etthundrede Pligtarbeidsdage til mig under Byggearbeidet. Det bemærkes at Skoleværelset bør have 5 er fem Vindusfag, nemlig 3 Fag paa Langsiden og 2 Fag paa Tværvæggen: og hvert Fag med 4 Rammer og to ruder i to Rammer og 1 – en Rude i 2 Rammer efter anført størrelse, Kjøkken og Kammervinduer lidt mindre.

Ligesaa udsteder jeg Materialer til Kateter Vægtavle med tilhørendne Stativ og en Panelvæg mellom Fordør og Kjøkken samt forfærdiger det Hele saa betids at det kan tages i Brug og Benyttelse samtidig med Skolehuset.

For det Hele forlanger jeg Kr 1350 er trettenhundrede og femti Kroner, hvilket Beløb bliver at betale saaledes:

Kr 200 betales som Forskud inden November Maaneds udgang førstkommende. 400 er fire hundrrede Kroner betales naar Tømmeret er bragt paa Byggetomten, 500 er fem hundrede Kroner betales naar Huset er opført saa at det kan benyttes til Skolebrug og Resten Kr 250 betales, naar Huset er bordklædt utvendig, der senest bør være udført i Sommerens løb 1893.

Alle Materialer har Skolekredsen at besørge bragt paa Byggetomten.

Skulde Sygdom eller Dødsfald indtræffe med min Person, skal min Stedfortreder eller andre, som bliver bemyndigede af Stervboenken eller hendes Lagværge have Ret og Pligt til at ordne alt til Opfuldelse af foran staaende Kontrakt. Til Sikkerhed for Opfyldelsen af den her afftallede Kontrakt, stiller jeg Panteret, i Alt hva jeg eier og har.

Foranstaaende Kontrakt forpligter jeg mig til i alle Dele at Opfylde.

Øveraas den 22de Oktober 1891   John A. L. Øveraas

Undertegnede Byggekommitte tiltræder Hr John A. Lassesen Øveraas Forlangende for Axelvold Skolehus, ligesom vi ogsaa forpligter os til paa Skolekredsens Vegne at efterkomme og opfylde alle de her anførte Poster der vedkommer Skolekredsen i nærværende Kontragt, ligesom vi ogsaa garanterer for Beløbets Erlæggelse.

Datum  e. s.

E. Krabbevik. Kristoffer I Misund.

Ole M. I. Ugelvik. Andreas T Akselvold

Dags dato har undertegnede modtaget Kr 200 er tohundrede Kroner som Forskud, paa Kjøbesummen paa Axelvold Skolehus paa Otterøen.

Axelvold den 15de November 1891

John A. L. Øveraas

 

 
Til slutt noen bilag fra tidlige driftsår av skolen. 

Bilag1

 Bilag2